บ้านลับๆ ฉบับรักๆ Hyun Go Eun

ISBN:

Published:

Paperback

330 pages


Description

บ้านลับๆ ฉบับรักๆ  by  Hyun Go Eun

บ้านลับๆ ฉบับรักๆ by Hyun Go Eun
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 330 pages | ISBN: | 4.76 Mb

คำวา ‘พรหมลิขิต’ไมไดจดลิขสิทธิวาใชไดแตกับคูรัก เขากับเธอทีเปนคูปรับถึงไดมีวงโคจรซอนทับกันอยูเรือย ‘ปารคจินกอล’และ ‘ลีโดคยอง’พวกเขาหนุมกหลอ สาวกสวย แลวยังฉลาดลำทังคู เวลายืนขางกันชางงดงามราวกับภาพวาด แตถาใครสามารถอานใจไดจะรูวาตางกกำลังแชงอีกฝายให ‘Moreคำว่า ‘พรหมลิขิต’ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ว่าใช้ได้แต่กับคู่รัก เขากับเธอที่เป็นคู่ปรับถึงได้มีวงโคจรซ้อนทับกันอยู่เรื่อย ‘ปาร์คจินกอล’และ ‘ลีโดคยอง’พวกเขาหนุ่มก็หล่อ สาวก็สวย แล้วยังฉลาดล้ำทั้งคู่ เวลายืนข้างกันช่างงดงามราวกับภาพวาด แต่ถ้าใครสามารถอ่านใจได้จะรู้ว่าต่างก็กำลังแช่งอีกฝ่ายให้ ‘ไปตายซะ’อยู่ตลอดเวลาเสือสองตัวไม่อาจอยู่ร่วมถ้ำฉันใด เจ้าหญิงน้ำแข็งและเจ้าชายคาสโนว่าก็ไม่อาจอยู่ใต้ชายคาเดียวกันฉันนั้น ต่อให้คอนโดฯ ห้องนี้จะมีชื่อทั้งสองเป็นเจ้าของร่วม แต่ในเมื่อต่างเห็นพ้องว่านี่คือศึกแห่งศักดิ์ศรี เดิมพันคือที่ซุกหัวนอน ผู้ชนะจึงมีได้เพียงคนเดียวเท่านั้น ซึ่งเขา/เธอจะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกเฉดหัวออกไปเด็ดขาด!Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "บ้านลับๆ ฉบับรักๆ":


exotic-gallery.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us